P O K Y N Y

 

závodu systému Ranking s koeficientem 1,00

podzimních žebříčků pro Pražskou a Středočeskou oblast

 

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

 

Datum:

Neděle 21. 10. 2012

 

Centrum závodu:

Babice u Říčan, areál gymnázia a základní školy OPEN GATE.

Závodníkům je k dispozici tělocvična, přilehlé šatny a sportovní areál Open Gate. Platí zákaz vstupu v botách do tělocvičny, šaten a do přilehlé chodby. V botách s hřeby nevstupujte do interiéru vůbec, ani na kraj chodby.

 

Doprava a parkování:

Doprava individuálně auty/autobusem. Parkování v areálu školy (cca 150 aut), zbytek v obci. Při parkování dbejte pokynů organizátorů. Buďte ohleduplní k místním obyvatelům.

 

Terén:

Rovinatý, dobře průběžný les, místy náletové hustníky, výjimečně podrost. Hustá síť komunikací a melioračních rýh.

V některých částech lesa probíhá těžba dřeva. Dbejte zvýšené opatrnosti. Hráz prostředního ze tří rybníků na Výmole (potok ve východní části lesa) je z důvodů těžby téměř neprůchodná, oblast je v mapě označena červeným šrafováním.

 

Charakteristika závodu:

Krátká trať s intervalovým startem

·       závod HSH Rankingu (v kat. D/H21 K/L) (koeficient 1,00)

·       závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (v kat. DH12 až DH18)

·       závod Enacon Ligy (v kat. D/H10 až D/H18)

·       závod veteránského žebříčku (v kat. D/H35-, 45-, 55-, 65- a 75-)

·       veřejný a náborový závod

 

Pravidla:

Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu PSOS.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati.

 

Vypsané kategorie:

·       D/H -10, -12, -14, -16, -18, 21L, 21K, 35-, 45-, 55-, 65-, H75-

·       HDR – linie s doprovodem rodičů

·       D/H 10L –  linie bez doprovodu rodičů

·       T5, T3 –  tréninkové tratě s délkou 4,7 km (orientačně obtížnější trať), resp. 3,1 km (obtížnost na úrovni starších žáků)

·       N – samoobslužná náborová kategorie, obtížností na úrovni mladších žáků.

Vzhledem k tomu, že do uzávěrky nepřišla žádná přihláška do kategorie D75, byla tato kategorie oproti rozpisu zrušena.

Závodníci kategorie N si na prezentaci vyzvednou papírové průkazky. Na startu, ve startovním koridoru pro tréninkové tratě, dostanou mapu a sami si změří čas strávený na trati. Závodníci, kteří si sami nedokáží změřit čas, mohou požádat startéra o zapsání startovního času do průkazky. V cíli jim pak na požádání bude zapsán do průkazky cílový čas. Po absolvování trati si na shromaždišti sami (nebo s asistencí pořadatele) zkontrolují správné ražení kontrol v papírové průkazce a zapíšou do ní svůj výsledný čas. Na vyhrazeném místě mohou vyvěsit svůj výsledkový ústřižek průkazky a umožnit tak porovnání s ostatními závodníky.

 

Mapa:

Langusta,  měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, stav léto 2012, mapový klíč ISOM, autor Milan Borovička. Tisk ofset (Žaket), mapy nebudou vodovzdorně upraveny, rozměr A4.

Zvláštní značky: hnědý křížek - plošinka, zelený křížek - vývrat, zelené kolečko - výrazný strom, černý křížek - jiný umělý objekt.

Upozorňujeme závodníky, že z důvodu velkého množství mokrých rýh nebyla při tvorbě mapy uplatněna obvyklá výjimka a magnetické poledníky mají barvu dle mapového klíče (ISOM 601), tj. černou a nikoliv modrou.

 

Prezentace:

V areálu školy, od 8:30 h. Změny a dohlášky pouze do 9:30 h, později nebudou akceptovány. Oddíly bez dohlášek a změn mohou prezentovat až do 10:00 h.

 

Popisy kontrol:

Odběr samoobslužně v centru.

 

Start:

Intervalový, čas 00 = 10:30 h, vzdálenost 800m. Předběžné i definitivní startovní listiny budou vyvěšeny v centru a na startu.

Závodníci kategorií HDR, T5, T3, a N mohou startovat kdykoliv do času 150, tzn. do 13:00 h.

Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Nepřecházejte pole mimo fáborkové značení.

Povinný úsek trati k mapovému startu bude značen červenými fáborky. Dle pravidel OB mají závodníci povinnost absolvovat celý povinný úsek až k lampionu označujícímu mapový start.

 

Cíl:

Vzdálenost 800m. Cesta z cíle bude značena fáborky, není shodná s cestou na start.

Kategorie HDR, H10L, D10L, H10 a D10 mají poslední kontrolu odlišnou od ostatních kategorií, liší se i doběhové koridory. Cíl je shodný. Doběhové koridory budou značeny červenými fáborky.

Do času  170 se v cíli odevzdávají mapy, uzávěrka cíle v 15:00 h, časový limit pro všechny kategorie 90 min.

 

Systém ražení:

Při závodě bude (kromě kategorie N) použit systém ražení SportIdent (SI).Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování svého čipu a oražení kontrolní jednotky v koridoru. Při nefunkční kontrole na trati (SI kontrola nepípá a/nebo nebliká při oražení) oražte kleštěmi do určeného pole na mapě, v cíli mapu odevzdejte ke kontrole hlavnímu rozhodčímu nebo jím pověřené osobě, jinak vám hrozí diskvalifikace.

Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Vyčítání čipů na shromaždišti.

Závodníci kategorie N označují průchod kontrolou kleštěmi do papírové průkazky, kterou si vyzvednou na prezentaci.

 

Výsledky a vyhlášení:

Předběžné výsledky budou průběžně zveřejňovány v centru a večer na webu závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny tamtéž do dvou dnů po ukončení závodu.

Vyhlášení žákovských kategorií proběhne v areálu školy přibližně ve 14:00 h.

 

Občerstvení:

Po doběhu šťáva v cíli. Na trati nebudou občerstvovací stanice.

Na shromaždišti bufet (káva, čaj, buchty, cukrovinky, ...)

 

Omezení:

V celém areálu OpenGate, včetně venkovních prostor, platí přísný zákaz kouření.

Taktéž psi tu nejsou příliš vítáni. Prosím, nechte raději své miláčky doma, pokud přece jen musí přijet s vámi, tak do areálu smí pouze na vodítku a musíte uhlídat, že po nich nezůstane nečistota.

Zdržujte se v části areálu, která je vyčleněna pro závodníky, viz přehledová mapka. Dodržujte, prosím, tato omezení, rádi bychom se do OPEN GATE ještě někdy vrátili.

Veškerý prostor lesa na mapě je závodním prostorem.

 

Školka:

Školka bude umístěna ve vymezeném prostoru tělocvičny. Do tělocvičny je vstup bez bot, takže doporučujeme dát dětem přezůvky.

Prosíme, abyste děti do školky odkládali pouze na dobu nezbytně nutnou.

 

Dětský závod:

Pro vaše nejmenší ratolesti bude v areálu OpenGate připraven dětský závod, který lze absolvovat i v doprovodu rodičů. Start od 10:00 h do 13:00 h, místo startu - viz přehledová mapka. Na kontrolách závůdku jsou umístěny razící kleště i jednotky SI. Pokud si dítě přinese vlastní čip, budou mu v cíli závůdku vytištěny mezičasy. Lze použít i čip, který byl/bude použit v hlavním závodě. Ale pozor, čip bude před použitím v dětském závodě vynulován. Jeden čip lze použít i opakovaně pro více dětí. Děti bez vlastního čipu, razí do papírové průkazky.

 

První pomoc:

První pomoc v cíli zajišťuje MUDr. Jaromír Šimša.

 

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč k rukám hlavního rozhodčího.

 

Jury:

Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace v den závodu.

 

Informace:

Web závodu: http://mfp.mff.cuni.cz/pz12/

Dotazy e-mailem na pz12(na)mff.cuni.cz. Telefon (David Rožek, tel. 725 536 056) použijte až jako krajní možnost.

 

Funkcionáři závodu:

Ředitel

Stavitel tratí

Hlavní rozhodčí


Počítačové zajištění

Tajemník

David Rožek

Marek Blahuta R3

Libor Forst R3,
MFF UK Praha – SISAL
Malostranské nám 25, 118 00 Praha 1

Miroslav Šimek

Petra Rožková

 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 10. 2012                                                                              Libor Forst
                                                                                                                hlavní rozhodčí